Občasník 11/2017

OBČASNÍK

 

ZŠ a MŠ Úsobrno

 

listopad 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, ...Chcete-li uspořádané, rozzelenalé, zkvětlé obce, školy a domy míti, školy napřed založte a spořádejte. Šťastněji nemůže být bráněno zlým věcem v lidském pokolení, jako aby při dětech a mládeži bylo bráněno.“

 

                                                                        Jan Amos Komenský

 

 

 

 

OBČASNÍK ZŠ A MŠ ÚSOBRNO

listopad 2017

 

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala o způsobu výuky ČJ a M na naší škole:

 

Již Jan Amos Komenský, zakladatel soudobé pedagogiky zastával názor, že je třeba  dodržovat několik zásad, aby byl výchovně vzdělávací proces efektivní. Jednou z nich je zásada individuálního přístupu k žákovi.

Tato zásada vychází z toho, že každý člověk je jiný a tím pádem potřebuje k osvojení vědomostí, dovedností a návyků různé způsoby výuky.

Z toho důvodu vstupují do škol právě různé způsoby výuky toho či onoho.

 

Jedná se například o výuku čtení a psaní:

my učíme děti číst metodou analyticko-syntetickou, tedy tak, že naučená písmena spojujeme do slabik a ty pak do slov. 

Dalším, vám možná známým způsobem je splývavé čtení a genetická metoda výuky čtení. Obě, jsou-li vykonávány správně,  určitě fungují, ale kromě toho, že některému jedinci vyhovují lépe, tak z ověření v praxi víme, že nepřináší nic zlomového.

Podobně je na tom i psaní tzv. comenia scriptem. Zde jde ve zkratce o to že se žáci neučí psát a číst psanou podobu písma, ale užívají pouze malé a velké tvary písmen tiskacích.

Nejsem zastáncem toho, že vše nové musí být nutně nejlepší a nevidím důvod, aby se to, co funguje a je lety praxe ověřené,  za každou cenu měnilo.

 

Toliko k výuce čtení a psaní a nyní se krátce věnujme také matematice.

 

O matematice se říká, že je královnou věd. Je to pravda, protože právě matematika a z ní vycházející obory mají jasné zákonitosti, ověřené postupy, přesná měření a na rozdíl od jazyků nejsou záležitostí citu.

A v tuto chvíli se nabízí otázka, proč činí matematika většině žáků, zvláště ve vyšších ročnících, takové problémy a proč není mezi mladými zájem o studium přírodovědných oborů.

Logicky z toho vyplývá, že problém může být ve výuce na základních a středních školách.

A učitelé, jako lidé osvícení, nalézají pana profesora Milana Hejného. Českého matematika, který se po léta, v návaznosti na svého otce Víta, věnuje právě této problematice, a který má ještě navíc vytvořený ucelený systém metodiky, pomůcek, školení pedagogů, …, vše známé pod pojmem Hejného metoda.

Dovolím si názor zcela soukromý: tímto směrem by se podle mého měla výuka  matematiky ubírat a s metodou i panem profesorem souhlasím.

Proč tedy u nás matematiku podle něj nevyčujeme?

Jedná se totiž o pojetí výuky matematiky zcela odlišné, vyžadující důkladné proškolení učitelů, zakoupení odpovídajících pomůcek a dalšího vybavení, a proto zatím vyčkáváme a zjišťujeme, jak na školách funguje návaznost prvního a druhého stupně.

 Počkáme ale až do doby, kdy žáci, takto vyučovaní, úspěšně projdou státní maturitou.

Poněvadž i sebelepší metoda ztrácí svůj význam, pokud neumožní úspěšné absolutorium všech stupňů našeho školského systému.

Po absolvování několika školení tedy alespoň zařazujeme v hodinách tzv. aktivizační formy výuky matematiky, kdy čerpáme z teorií a materiálů RNDr., PaedDr. Evy Krejčové, Csc., která vyučuje matematiku na učitelství 1. stupně na VŠ v Hradci Králové

 

Dovolte mi připomenout možnost přijít do výuky, každé úterý, 9.00 – 10.45

   

 

Milí rodiče, v našich občasnících se postupně zaměříme na vyučování na málotřídní škole, na výuku matematiky, etiky, kulturu mluveného projevu a pobyt na čerstvém vzduchu, školní zralost, výuku čtení a psaní, příčiny školního neúspěchu, šikanu, inkluzi, mimoškolní aktivity, výchovu v rodině a ve škole, pedagogickou profesi a další témata, která považuji za vhodné objasnit i laické veřejnosti.

 

 

S přáním radostných a požehnaných Vánoc se za všechny zaměstnance školy těší na shledanou

                                                           Mgr. Martina Ondrová – ŘŠ Úsobrno

 

 

 

AKCE:

 

2.12.2017 – 14.00 jarmark / obecní dům /

8.12.2017 – vánoční trhy Boskovic / odjezd 8.45 /

22.12. - 2.1.2018 – prázdniny

31.1.2018 – vysvědčení

2.2.2018 – pololetní prázdniny

10.2.2018 - masopust