Občasník 9/2017

OBČASNÍK

 

ZŠ a MŠ Úsobrno

 

září 2017

 

 

 

 

 

,, ...Chcete-li uspořádané, rozzelenalé, zkvětlé obce, školy a domy míti, školy napřed založte a spořádejte. Šťastněji nemůže být bráněno zlým věcem v lidském pokolení, jako aby při dětech a mládeži bylo bráněno.“

 

                                                                        Jan Amos Komenský

 

 

 

 

OBČASNÍK ZŠ A MŠ ÚSOBRNO

září 2017

 

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala o zaměření naší školy:

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Činnosti a aktivity vycházejí ze Školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí v šatně. Kapacita MŠ je 15 dětí a je také zcela naplněna.

V naší MŠ se zaměřujeme na celkový rozvoj dítěte v oblasti:

  • rozumové – intelekt, řeč
  • sociální – vztahy k druhým dětem a dospělým
  • mravní – osvojení základních společenských hodnot a pravidel slušného chování
  • samostatnosti, sebeobsluhy a hygienických návyků

Snažíme se, aby u nás bylo bezpečno a příjemně.

V okolí školy je pěkné prostředí, kam denně chodíme na vycházky.

Děti se seznamují se známými světovými a českými pohádkami, které jim každý den před spaním předčítá paní učitelka.

Při dodržování pitného režimu mají děti na výběr vždy ze sladkého i nesladkého nápoje.

Protože jsou určité činnosti v MŠ ( oblékání, vycházky, oběd ) pro jednoho pedagoga  náročné, zaměstnáváme od září 2017 v MŠ také školní asistentku.

 

 

MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA

 

 

Naše škola používá tradiční metody výuky, nepatří mezi školy alternativní.

Jsme škola málotřídní, jejíž hlavní devizou je malý počet žáků a smíšené věkové skupiny ve třídě.

 Málotřídní školy u nás musely v historii často bojovat o přežití. Zejména v sedmdesátých letech byly zrušeny téměř všechny.

A přitom jde o model, který běžně funguje ve Švýcarsku, a v Německu za něj rodiče platí v soukromých školách.

 

Malý počet žáků ve třídě totiž umožňuje zcela nadstandartní individuální přístup pedagogů k žákům.

Smíšené věkové skupiny žáků využíváme například , když má žák, z nejrůznějších příčin, s učivem výraznější problémy. Tehdy,  po doporučení a konzultaci se školským poradenským zařízením je daný žák vyučován diferencovaně: například žák čtvrtého ročníku má ČJ, M se třeťáky, Přv a Vla se čtvrťáky a AJ se druháky.

 

 Taktéž se stane, že žák potřebuje nějaké učivo docvičit nebo znovu probrat, účastní se tedy této činnosti s nižším ročníkem, který se danému právě věnuje.

 

Není ani vyjímkou, že mladší žáci pracují naopak se žáky staršími, aby zbytečně nesetrvávali u učiva, které již mají osvojené.

 Výuka ve smíšených ročnících klade na učitele i žáky zvýšené nároky, ale tím pádem vede u žáků k větší samostatnosti, odpovědnosti za svou práci, sebekontrole, …

 

 Učitel v tomto modelu žáky zná mnohem lépe, než ve škole plně organizované, má na ně víc času, má možnost prakticky ihned pracovat s chybou, zjistit, v čem spočívají žákovy silné a slabé stránky a přizpůsobit podle toho, přístup k němu.

 

Je samozřejmé, že všichni žáci nemohou být ve škole stejně úspěšní. Ale věřte, že právě, když se vyskytnou prolémy, snažíme se pro žáka udělat, co je v našich silách.

 

Od letošního školního roku je součástí prvouky etická výchova. Zdůvodnění tohoto kroku najdete na našich stránkách. 

 

Nejlepší bude, když se přijdete podívat na hodiny, otevřené pro veřejnost, které budou od 10.10.2017 po celý školní rok, každé úterý, v 8.55h – 10.45h. Tak nejlépe poznáte a oceníte naši školu.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

 

Nedílnou součástí školy je od září 2011 také školní družina. V dnešní době vidíme hlavní význam ŠD v tom, že děti tráví volný čas s vrstevníky při hrách, venku, v tělocvičně. Ne u televize, PC a mobilního telefonu.

 Při činnostech ŠD využíváme školního hřiště, blízkého lesíka a louky, vnitřní i venkovní sportoviště u OÚ.

V ŠD nacvičujeme také vystoupení pro veřejnost, vítání občánků, vyrábíme na jarmarky, prostě věnujeme se tomu, na co by při výuce v žádném případě nezbyl čas.

 

Milí rodiče, v dalších občasnících se postupně zaměřím na výuku matematiky, etiky, kulturu mluveného projevu a pobyt na čerstvém vzduchu, školní zralost, výuku čtení a psaní, příčiny školního neúspěchu, šikanu, inkluzi, mimoškolní aktivity, výchovu v rodině a ve škole, pedagogickou profesi a další témata, která považuji za vhodné objasnit i laické veřejnosti.

 

S přáním pěkného podzimu se za všechny zaměstnance školy těší na shledanou

                                                           Mgr. Martina Ondrová – ŘŠ Úsobrno