Sřednědobý výhled rozpočtu

       
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období  2020 – 2022  

Organizace: Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko,

příspěvková organizace

v tis. Kč      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2022

VÝNOSY      
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 2870 2870 2870
provozní transfery od zřizovatele (účet 672) 580 580 580
ostatní transfery ze státního rozpočtu (účet 672) 2290 2290 2290
Výnosy  c e l k e m 2870 2870 2870
       
NÁKLADY      
Mzdové náklady ,povinné pojištění,FKSP (účet 521, 524, 527) 2487 2487 2487
Ostatní neinvest.výdaje (účet 501) 98 98 98
Ostatní provozní náklady 285 285 285
Energie - el.,plyn,voda (účet 502, 503) 81 81 81
Služby (účet 518) 160 160 160
Ostatní sociální náklady-stravování (účet 527) 19 19 19
Ostatní náklady-pojištění majetku (účet 549) 4 4 4
Odpisy majetku (účet 551) 4 4 4
Opravy a udržování (účet 511) 10 10 10
DDHM, majetek podroz. (účet 558, 501) 7 7 7
Náklady c e l k e m 2870 2870 2870
R o z d í l   v ý n o s y  -  n á k l a d y 0 0 0
 
       
Mgr. Ondrová – ředitelka      
       
       
       
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce dne: 25.3.2019