Příloha č. 2 – Stanovení úplaty

 

Označení školy

Č.j.: 6/2019

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění,

 

                                                        stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

 

  • neomezená celodenní docházka        250,-Kč / měsíc
  • úplata za červenec a srpen                       0,-Kč

 

výpočet:

123.000,- Kč (roční náklady na provoz MŠ) : 10 (provoz MŠ v měsících) : 15 (počet zapsaných dětí) = 820,- Kč

Úplata může být stanovena až do výše 2/3 nákladů, v našem případě tedy 547,- Kč.

Školné bude splatné vždy k poslednímu dni předcházejícího měsíce a to na účet školy:

 

    27 – 6153900277/0100  

 

Úplata za září 2020 je mimořádně splatná do 30.9.2020.

Úplata za červenec a srpen bude 0,-Kč, z důvodu přerušení provozu MŠ.

Od úplaty jsou osvobozeni rodiče dětí, které navštěvují poslední rok MŠ, tedy první rok povinné školní docházky (předškoláci) a rodiny pobírající dávky hmotné nouze.

V únoru 2021 a dále každý únor dostane zákonný zástupce potvrzení o zaplacení školného a částka mu bude vrácena v plné výši v daňovém vyrovnání.

 

V Úsobrně, 30.6.2019        Mgr. Martina Ondrová - ŘŠ