Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko

příspěvková organizace

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

2018 / 2019

 

Základní charakteristika školy

 

Název školy :       Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace

Zřizovatel školy :  obec Úsobrno     679 39 Úsobrno 81

Ředitel školy:      Mgr. Martina Ondrová 

Součásti školy :  jednotřídní základní škola s prvním stupněm, jednotřídní mateřská škola,

                           školní jídelna-výdejna, školní družina

telefon, e-mail :   731163247     zs.usobrno@seznam.cz

Školská rada :    Zřízená dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. dne 3.10.2014 

 

Organizace  školy

Školní rok 2018/2019

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

1

4

12

12

 

 

 

 

 

 

Počty žáků v jednotlivých ročnících :

 

Ročník                                        Počet žáků

1.                                                       6

2.                                                       2

3.                                                       3

 1.                                                1

5.                                                      0

          

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Školní vzdělávací program

Vydaný 1.1.2015

1.- 5. roč.

 

 

 

                Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

 

 

      žáci 

zaměstnanci školy a důchodci

ostatní*

923                         ŠJ – výdejna

1

12

7

0

 

                Počet pracovníků školního stravování k        15.10.2016

Fyzické osoby

1

Přepočtení na plně zaměstnané

0,44

 

Údaje o pracovnících školy

                Odborná kvalifikace a úvazky pedagogických pracovníků :

Celkový počet pedagogických pracovníků

1,86/ 2

Z toho odborně kvalifikovaných

1,86/ 2

 

 

        Počet absolventů s        odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 0

 

        Počet učitelů s        odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu:     0

 

                Počet učitelů s        odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy:              0

 

                Nepedagogičtí pracovníci  - počet :                                                                                                4

 

               Věkové složení učitelů MŠ, ZŠ, ŠD

 

Věk

Učitelé

 

Muži

Ženy

do 35 let

 

2

35-50 let

 

2

nad 50 let

 

 

Pracující důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

 

4

Rodičovská dovolená

 

 

 

                Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Řízení školy

4

Komunikace s rodiči

2

Novela šk. Zákona – reforma financování

2

HV

1

TV

2

2

Celkem

13

 

 

8. Romský asistent: (ANO/NE) ……ne………………..

    Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)

 AP, úvazek 0,5, fyzická osoba 1

 

 Úvazek nepedagogických pracovníků  školy

 

Školnice, uklizečka, kuchařka

1 / 1

Účetní

0,37

 

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

        vyznamenání

Prospělo        bez (*)

Neprospělo bez (*)

Opakují

1.

6

6

0

0

0

2.

2

2

0

0

0

3.

3

3

0

0

0

4.

1

0

1

0

0

5.

0

 

0

0

0

0

Celkem za I. stupeň

12

 

11

1

0

0

 

 

Snížený stupeň z        chování:

Stupeň chování

Počet

% z        počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2018/2019: ……0…., průměr na jednoho žáka: ……0…

 

Údaje o kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí, krajskou hygienickou stanicí, hasiči, BOZP, atd.

 

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č.        561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle

0

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky

0

0

Další dle §        165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

11

1

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2019/2020        1

 

Další údaje o škole

Mimoškolní aktivity :                                                  

náboženství                     9 žáků

                         

PLÁN ZŠ A MŠ ÚSOBRNO NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

PODZIM

-   zahájení školního roku

 • poučení žáků o bezpečnosti
 • seznámení se školním řádem
 • DOD 15.9.
 • výlet do ZOO Olomouc 19.9.
 • státní svátek 28.10.
 • ředitelské volno 29.10.
 • Projekt 72 hodin 
 • Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2017
 • Rok v     Úsobrně – cibulobranní
 • třídní schůzka 21.11.2017
 • pedagogická rada

ZIMA

 • Ježíškovy dílny 2.12.

- vánoční besídka 20.12.

 • Mikuláš ve školce  5.12.2015
 • Zájezd s     vánoční tématikou
 • Ředitelské volno  22.12.2017
 • Vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018
 • pololetní klasifikace, vysvědčení 30.1.2018
 • pedagogická rada
 • pololetní prázdniny 2.2.2018
 • Masopust 10.2.2018

 

                                 

Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko,

příspěvková organizace

 

Údaje o školní družině za školní rok 2018/2019

 

Část  I.

Základní charakteristika školní družiny

a/    Název školy: Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace

b/    Zřizovatel školy:  obec Úsobrno

c/    Jméno ředitele školy:  Mgr. Martina Ondrová

d/    Telefon:                      731163247

e/    Kapacita školy (dle výpisu ze sítě):   20

f/     E – mailová adresa:   zs.usobrno@ seznam.cz

g/    Provoz školy (od - do):    7,30 – 16,00

ch/   Provoz jednotlivých tříd (od - do):   11,30 – 16,00

 

Školní rok

2017/2018

 

Počet tříd

Celkový počet dětí

Průměr. počet dětí na jednu třídu

 

Prům.

docház-ka

 v  %

 

Celkový počet dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tř. standardní

1

12

12

 

89,00

 

 

 

tř. speciální-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

tř.speciální- jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

tř. internátní

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

1

12

12

 

89,00

 

 

 

 

Část II .

Výsledky výchovy a vzdělání

 Pedagogická práce se odvíjí od vypracovaného Školního programu pro školní družiny,

 dlouhodobé koncepce a dle vypracovaných tématických plánů, které vycházejí z       rámcově vzdělávacího plánu pro školní družiny. Školní družina je součástí základní školy, zajišťuje žákům všestranné a smysluplné využití volného času pod dohledem pedagogické pracovnice.

 

Část III.

Mimoškolní aktivity

   Akce pořádané školou jsou ve zprávě ZŠ

 

Část IV.

Výkon státní správy

Rozhodnutí

Počet

Přijetí dítěte do ŠD ve šk.roce 2016/2017

12

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)

0

Počet nepřijatých dětí

0


 

Část V.

Údaje o pracovnících škol

2. Kvalifikovanost vychovatelů ve školním roce 2017/2018

 

Počet fyzických osob

Přepočtený počet na plně zam. (úvazky)

 

Kvalifikovaní vychovatelé

1

0,68

 

Nekvalifikovaní vychovatelé

 

 

 

Celkem

1

0,68

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů

 

do 35let

35-50 let

nad 50 let

Důchodci

Celkem

Počet

0,68

0

0

0

0,68

4. Ve školním roce 2018/2019 přijatí  absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet):    0                                                                                               

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……0………

6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

tv

2

hv

0

vv

1

 

Část VI.

Změny ve vedení školy

Ve školním roce 2018/2019 nebyly provedeny změny ve vedení školy.

 

                             

Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko,

příspěvková organizace

Údaje o mateřské škole za školní rok 2018/2019

Část  I.

Základní charakteristika mateřské školy

a/    Název školy: Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace

b/    Zřizovatel školy:  obec Úsobrno

c/    Jméno ředitele školy:  Mgr. Martina Ondrová

d/    Telefon:                      731163247

e/    Kapacita školy (dle výpisu ze sítě):   15

f/     E – mailová adresa:   zs.usobrno@ seznam.cz

g/    Provoz školy (od - do):    7,00 – 16,00

ch/   Provoz jednotlivých tříd (od - do):   7,00 – 16,00

Školní rok

2017/2018

 

Počet tříd

Celkový počet dětí

Průměr. počet dětí na jednu třídu

 

Prům.

docház-ka

 v  %

Počet dětí 5dní/měs.

4hod.

denně

Celkový počet dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tř. standardní

1

15

15

 

76,1

 

 

 

tř. speciální-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

tř.speciální- jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

tř. internátní

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

1

15

15

 

79,1

 

 

 

 

Část II .

Výsledky výchovy a vzdělání

 Pedagogická práce se odvíjí od vypracovaného Školního programu pro předškolní vzdělávání,

 dlouhodobé koncepce a dle vypracovaných tématických plánů, které vycházejí z       rámcově vzdělávacího plánu pro mateřské školy.  U  dětí předškolního věku jsme se soustředili na úzkou spolupráci se základní školou, zaměřenou na plynulý přechod dětí do 1.ročníku ZŠ. Spolupráce se základní školou byla usnadněna  využíváním společných prostor obou součástí školy. Společné vystupování dětí na veřejnosti bylo velkým přínosem uskutečňování  kvalitního předškolního vzdělávání.

 

  Věkové složení dětí

 

Počet dětí

do 3 let

0

3letí

5

4letí

3

5letí 

4

6letí

3

 

 Odklad povinné školní docházky

 

Počet dětí

Odklad povinné školní docházky

0

Dodatečné odložení povinné školní docházky

0

Celkem

0

 

 Péče o integrované děti

Počet dětí

Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)

        0

 

 

 

 

 

 

 

 

Školy v       přírodě

Počet dětí celkem

Počet dnů na jedno dítě

              0

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola  nevybírá úplatu.

 

Část III.

Mimoškolní aktivity  Akce pořádané školou jsou ve zprávě ZŠ

 

Část IV.

 

Výkon státní správy

 

 

Rozhodnutí

Počet

Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2018/2019

4

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)

4

Počet nepřijatých dětí

0

 

Část V.

 

Údaje o pracovnících škol

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2018/2019

Vzdělání – nejvyšší dosažené

Počet  učitelů

Střední pedagogická škola

 

VŠ-předškolní výchova

1

VŠ-speciální pedagogika

 

Jiné/jaké/ VŠ uč. pro I.st.ZŠ

1

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2018/2019

 

Počet fyzických osob

Přepočtený počet na plně zam. (úvazky)

 

Kvalifikovaní učitelé

1

1

 

Nekvalifikovaní učitelé

1

0,29

 

Celkem

2

1,29

 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů

 

do 35let

35-50 let

nad 50 let

Důchodci

Celkem

Počet

0,29

1,00

0

0

1,29

4. Ve školním roce 2018/2019 přijatí  absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet):    0                                                                                              

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……0……….

6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Metodika MŠ

1

VV

0

tv

2

 

Část VI.

Změny ve vedení školy

Ve školním roce 2018-2019 nebyly provedeny změny ve vedení školy.