Charakteristika školní družiny

    Do ŠD je přihlášeno 10 dětí.
Provozní doba ŠD je od 11.40h do 16.00h. V ŠD jsou různé stolní
hry, stavebnice,  množství hraček, dětské časopisy apod. Dále je vybavena
výtvarnými a didaktickými pomůckami, které se stále doplňují a obnovují. ŠD má
také k dispozici ponky s nářadím a šicí stroj. ŠD využívá školního
hřiště a tělocvičny k různým soutěžím a pohybovým hrám.
    ŠD se zapojuje do různých akcí pořádaných školou i mimo ni.
Tradičně se účastní školní vánoční besídky a mikulášské besídky (pořádané ve škole),
vyrábí drobné předměty na vánoční a velikonoční jarmark. Kromě toho si zde děti
mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky. Společně se také podílíme na výzdobě
školy.
    Smyslem ŠD je motivovat děti k činnostem, které rozvíjejí jejich
zájmy