Školné ve výši 250 Kč je splatné do posledního dne příslušného měsíce na účet číslo 27-6153900277/0100.

Variabilní symbol obdrží rodiče ve škole.

Osvobozeni od placení školného jsou rodiče předškoláků a rodiny pobírající dávky hmotné nouze.

Během měsíce února bude rodičům vydáno potvrzení o zaplacení školného, které si mohou odečíst z daní.