Školní zralost

Pro každé dítě je vstup do základní školy důležitou událostí a velkou změnou v životě. Aby se dítě s touto změnou co nejlépe vyrovnalo, je nutná určitá zralost, připravenost dítěte na školu. S touto přípravou dítěti hlavně pomáhají rodiče a učitelky v MŠ. Dítě by mělo mít určité dovednosti a schopnosti, mělo by znát a být připraveno na to, co se od něj očekává v první třídě.

Některé děti však nemají všechny potřebné schopnosti dostatečně rozvinuté, u těchto dětí je potřeba zjistit, zda je možné určité nedostatky dohonit do začátku školy nebo zda je pro dítě vhodnější odklad školní docházky.

U většiny dětí s odkladem dochází během dalšího roku v MŠ ke zlepšení a nástup do školy pak bývá mnohem úspěšnější, což je velmi důležité. Na úspěšném zvládnutí začátku školní docházky velmi záleží, dítě si pak ke škole vytváří kladný vztah, cítí se i v určité pohodě a to vše ovlivňuje dítě po dobu jeho školní docházky, jeho jednání, chování a i to, jak se dále vyvíjí.

Školní zralost je dosažení u dítěte takového stupně vývoje, a to fyzického, mentálního, sociálního a emocionálního, aby byl výchovně vzdělávací proces ve škole bez obtíží, či bez velkých obtíží, a dítě se ho zúčastnilo radostně, pohodově a s chtěním se vzdělávat, něco se dovědět.

Je to dosažení takového stupně vývoje, který dátěti pomáhá zdárně si osvojovat školní znalosti a dovednosti. 

Používá se i pojmu školní připravenost, způsobilost, kterému dávají přednost hlavně pedagogičtí pracovníci.

Školní připravenost v sobě obsahuje kompetence kognitivní, sociální, emocionální, pracovní a somatické, které v sobě dítě rozvíjí učením. Tyto kompetence jsou rozpracovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Při hodnocení školní zralosti posuzujeme tyto oblasti:

1. tělesný vývoj a zdravotní stav

2. úroveň vyspělosti poznávacích funkcí (kognitivních funkcí)

3. úroveň pracovních předpokladů a návyků

4. úroveň zralosti osobnosti - sociální a emocionální

Pro vstup do školy hraje věk dítěte důležitou roli. Věk je prvním a rozhodujícím kritériem. V lednu jsou do školy zapsány všechny děti, které k 31.srpnu dovrší 6 let, podle našich občanských zákoníků se stávají školou povinnými.

Ale dosažení tohoto věku ještě neznamená, že každé šestileté dítě zvládne veškeré požadavky školy. Dítě musí být pro školu zralé, musí být i na určitém stupni celkového vývoje. Takže nejen věk, ale i požadovaný stupeň vývoje umožňuje dítěti úspěšně zvládnout školní povinnosti.